Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU
Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Příjezd a odjezd

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu penzionu. 

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 hod  do 20:00 hodin.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu,
ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány správci penzionu v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Správce nebo jím pověřený personál může provést kontrolu pokoje. 

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek 
a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.

Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
která za dítě zodpovídá.

Psi i jiná zvířata nejsou povolena.

Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. 

Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

Vždy zamykejte pokoj.

Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Ostatní:

Výměna ložního prádla se při delších pobytech provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toal. papíru na požádání.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo nejbližšímu zaměstnanci penzionu.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji popř. vypnout všechny el. spotřebiče a uzamknout dveře pokoje.

Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt! 

 
 

 

Kontakt

penzion U Kostela

Srbská Kamenice 44
405 17

+420 777 618 788

penzion.ukostela@seznam.cz


Statistiky

Online: 1
Celkem: 101714
Měsíc: 3375
Den: 114